โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๑๑๐ เกิดจากการรวมโรงเรียนระหว่างโรงเรียนวัดหินปัก โรงเรียนวัดสำโรงใหญ่ และโรงเรียนบ้านหินปัก เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน  โดยพระครูพิบูล  ปัญญากร เจ้าอาวาสวัดหินปักใหญ่ ได้มอบที่ดินจำนวน ๓ ไร่ และเจ้าอธิการโสภณ  ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดสำโรงใหญ่ เจ้าคณะตำบลหินปัก ได้มอบที่ดิน จำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน  โดยทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้าอาคารหลังใหม่ แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง   เป็นอาคาร ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
          ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสพฐ.สร้างอาคารอเนกสประสงค์ แบบ202/26 เป็นเงิน  805,200 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  กว้าง 10 เมตร  ยาว 12 เมตร
          ปี 2542 นายเฉลิมศักดิ์ จูฑะพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2542 – 30 กันยายน 2557
          ปี 2557 นางสุนีย์  ไพรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก เมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – 1 ธันวาคม 2562
          ปี 2562 นางสาวปภาภัสสร์ กิจจ์โชคธนากุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน