โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้สื่อ   เทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย
๓.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้   ให้ น่าดู น่าอยู่น่าเรียน และมีความปลอดภัย
๔.  พัฒนาศักยภาพครูด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ครูเป็นมืออาชีพ
๕.  ดำเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา
๖.  บริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม


เป้าประสงค์
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒ นาเต็มศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”
2.  ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละช่วงชั้น สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
5. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี
6. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนา