โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          “โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐาน นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ”


 
คำขวัญโรงเรียน                     “มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
ปรัชญาโรงเรียน                       สุวิชาโน ภะวังโหตุ    “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ” 
 
เอกลักษณ์                             “นิยมไทย สานสายใยสู่ชุ่มชน” 
 
อัตลักษณ์                              “ยิ้มง่าย  มารยาทงาม”
 
อักษรย่อของโรงเรียน               ช.ต.ป.
 
 สีประจำโรงเรียน                      ม่วง –ขาว