โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
หมู่ที่ 10 บ้านวัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0956963916
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอเนก สีขาว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819918253
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา ทองแทรก
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 093-9083591
ชื่อ-นามสกุล : นายไวพจน์ หวังผล
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 089-8902579
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ปานสูง
ตำแหน่ง : ประธานสภา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0852289946
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม หนุนเพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้เเทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 089-0835677
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา รักพรหม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผุ้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0890521899
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสมศักดิ์ สมสกโก
ตำแหน่ง : ผู้เเทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 081-1086160
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วิมลรัตน์ บรรณารักษ์
ตำแหน่ง : ครู ผู้ช่วย
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร : 086-9063163
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภาภัสสร์ กิจจ์โชคธนากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการเลขานุการ
เบอร์โทร : 095-6963916